ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:


ATELIER ZWART I WIT
Jessie Verdonk
Paviljoenstraat 59

2400 Mol


BTWnr: BE 0749.938.969


Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden.
Te allen tijde behoudt atelier zwart I wit het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via info@atelierzwartwit.be of via het contactformulier op de website.

 

PRIJZEN

De prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, Atelier zwart I wit houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Atelier zwart I wit kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van  materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het een handgemaakt product betreft.


BESTELLING:
Atelier zwart I wit is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door het atelier bevestigd werd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Atelier zwart I wit is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 

LEVERING:

De levertermijn na het ontvangen van uw betaling is ongeveer een week.  Voor producten die voor u op maat gemaakt worden of die u aankoopt in nabestelling is de leveringstermijn langer (ca 14dagen). Met nabestelling bedoelen we dat het materiaal wel aanwezig is, maar dat deze juwelen nog gemaakt moeten worden.

Opgelet: De leveringstermijn is slechts indicatief, en atelier zwart I wit probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, atelier zwart I wit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om,

De koper bezorgt aan atelier zwart I wit het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend,

Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materialen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient atelier zwart I wit de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

 

OVERMACHT:

Atelier zwart I wit is niet aansprakelijk; Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van atelier zwart I wit alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Atelier zwart I wit behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is atelier zwart I wit gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

BETALEN:
Betalingen gebeuren via overschrijving vooraf. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant automatisch een factuur.

VERZENDKOSTEN:
Binnen België:
Er wordt voor de verzending een vaste kost van €5 of €6,40 (pakketpost Bpost) aangerekend. Bij een bestelling vanaf €100 is de verzending gratis. 
Afhalen in het atelier kan ook altijd na afspraak.

HERROEPINGSRECHT:
Aangezien atelier zwart I wit haar producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden, valt dit onder een verkoop op afstand.
Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. 
Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt:
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van atelier zwart I wit . De klant krijgt van atelier zwart I wit een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug naar Paviljoenstraat 59, 2400 Mol en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.
Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen door de verzending of indien de zending kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.
Atelier zwart I wit is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen, en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd werd. 

WETTELIJKE GARANTIE (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@atelierzwartwit.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan atelier zwart I wit. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

BEELD-EN TEKSTMATERIAAL:
Atelier zwart I wit poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor atelier zwart I wit niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.

 

PRIJZEN:
Alle prijzen weergegeven in de webshop zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

CADEAUBONNEN:
Wanneer men een cadeaubon aankoopt krijgt deze een unieke code. Omdat die code uniek is, kan worden bepaald over wat soort korting het gaat. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en dient in 1 keer besteed te worden.
Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. De cadeaubonnen blijven 1 jaar geldig en kunnen in geen geval ingeruild worden voor geld.